NAUCZYCIELSKI TURNIEJ DRUŻYN MIESZANYCH
W PIŁKĘ SIATKOWĄ im. BARBARY PLISZKI

BARBARA PLISZKA

Urodzona 19.10.1949 roku w Kępnie (woj. wielkopolskie), zmarła tragicznie 25.04.1996 roku w Bytowie. Studia ukończyła w 1971 roku w Poznaniu na Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego ze specjalizacją – piłka siatkowa. W 1972 roku zamieszkała wraz z mężem w Bytowie i podjęła pracę w Zespole Szkół Ogólnokształcących, z którym związana była do samego końca. Prowadziła tam sekcję piłki siatkowej. W 1993 roku była wspólnie z kolegą z pracy – Ryszardem Morzuchem inicjatorką Nauczycielskiego Turnieju Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych. Od 2000 roku tę imprezę nazwano jej imieniem.

Zapoznaj się koniecznie

REGULAMIN XXVI TURNIEJU NAUCZYCIELSKICH DRUŻYN MIESZANYCH PIŁKI SIATKOWEJ im. BARBARY PLISZKI


Listopad, 2017

Turniej rozgrywany jest dla uczczenia pamięci zmarłej inicjatorki tych rozgrywek, koleżanki Barbary Pliszki, nauczycielki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie.
1. Celem tych rozgrywek jest:
a) integracja pracowników oświaty
b) popularyzacja gry w piłkę siatkową
c) promowanie aktywnego wypoczynku w czasie wolnym

2. W rozgrywkach biorą udział drużyny mieszane złożone z nauczycieli oraz innych pracowników szkoły bądź innych placówek oświatowych. W składzie tych drużyn mogą się znajdować również emerytowani nauczyciele z danej szkoły/placówki.

3. W celu wyrównania szans oraz podniesienia poziomu sportowego rozgrywek dopuszcza się możliwość włączenia do drużyny pięciu zawodników (pracowników oświaty), którzy nie są pracownikami danej szkoły/placówki.

a) W trakcie rozgrywania meczu na boisku może znajdować się tylko trzech zawodników (pracowników oświaty), którzy nie są pracownikami danejszkoły/placówki.


4. Każdy zawodnik bez względu na etap rozgrywek może być członkiem tylko jednego zespołu w danej edycji turnieju.

5. O przyjęciu zgłoszenia drużyny do turnieju, które wpłynęło po ustalonym terminie decyduje Organizator.

6. Organizator turnieju:
a) czuwa nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek
b) rozstrzyga sprawy sporne i protesty


7. Decyzje Organizatora dotyczące spraw spornych i protestów są ostateczne.

8. Obsadę sędziowską spotkań eliminacyjnych zapewnia organizator turnieju.

9. Zespół może przystąpić do rozegrania spotkania, jeśli na boisku znajduje się co najmniej pięciu jego zawodników i może je ukończyć minimum w czteroosobowym składzie.

10. Podczas gry w każdym spotkaniu na boisku muszą znajdować się co najmniej dwie kobiety.

11. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w piłkę siatkową. Wyjątkami od tej zasady są tylko szczegółowe regulacje ujęte w niniejszym regulaminie.

12. W rozgrywkach nie stosuje się przepisu o „libero”.

13. W meczu obowiązuje limit sześciu zmian za wyjątkiem przepisu mówiącego o tym, że wchodzący zawodnik może tylko jeden raz w secie zastąpić zawodnika, którego zmienia.

14. W każdym ze spotkań siatka zawieszona jest na wysokości zawartej w przedziale od 235 cm do 240 cm. Pomiaru wysokości dokonuje się po obu stronach siatki w miejscu, gdzie mocuje się antenki.

15. Spotkania będą rozgrywane w systemie turniejowym. W każdym turnieju nastąpi losowanie grup, drużyny grają w grupach do 2 wygranych setów.

16. W eliminacyjnych turniejach obowiązują następujące zasady przyznawania punktów za rozegrane mecze:
a) drużyna wygrywająca spotkanie 2:0 otrzymuje 3 punkty, drużyna wygrywająca spotkanie 2:1 otrzymuje 2 punkty natomiast drużyna przegrywająca mecz 0:2 nie zdobywa punktów, a przegrywająca 1:2 zdobywa 1 punkt.
b) w przypadku kiedy drużyna nie stawi się na mecz otrzymuje 0 punktów, a jej przeciwnik 2 punkty

17. Klasyfikację końcową eliminacji ustala się biorąc pod uwagę kolejno:
a) zdobyte punkty
b) lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do setów straconych
c) lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych
d) wynik bezpośredniego spotkania

18. W przypadku identycznej liczby zdobytych punktów, identycznego stosunku setów i małych punktów pomiędzy dwiema drużynami, decyduje wynik bezpośredniego spotkania.

19. Datę, godzinę i miejsce meczów turniejowych ustalił organizator:
a) Miejsce turniejów: Szkoła Podstawowa nr 2 w Bytowie
b) Daty turniejów:
02.12.2017 godz. 15:00
16.12.2017 godz. 15:00
20.01.2018 godz. 15:00
03.03.2018 godz. 15:00
c) Finał przewidziany na 24.03.2018 godz. 10:00

20. Szkoła może wystawić do turnieju dwie odrębne, niezależne drużyny, spełniające podstawowe kryteria.

21. Zawodnik, który w trakcie trwania turnieju z różnych przyczyn przestaje być pracownikiem oświaty może dokończyć rozgrywki w danym roku szkolnym.

22. Zawodnik, który w trakcie roku szkolnego zostaje pracownikiem oświaty w danej szkole może dołączyć do drużyny grającej w turnieju i zostać dopisany do listy zawodników.

23. Praktykant, który odbywa praktyki w danej szkole nie może być uczestnikiem turnieju.

24. W meczach finałowych zostaną wybrani: najlepszy zawodnik i zawodniczka. Najlepszych zawodników wybierają sędziowie i Organizator.
25. Osoby pracujące w więcej niż jednej placówce, w turnieju mogą reprezentować jedną szkołę.

26. W przypadku szkół wiejskich możliwe jest połączenie zawodników z placówek w obrębie jednej gminy (korzystając z tej możliwości nie można zastosować pkt. 3).

27. Do finałowego meczu o I miejsce wchodzą 2 najlepsze drużyny, 2 kolejne grają o 3 miejsce, 2 kolejne grają o 5 miejsce itd.

28. W finałowych meczach gra się do 3 wygranych setów .

29. W przypadku wygrania turnieju przez Organizatora, przeprowadzenie kolejnej edycji przyznaje się drużynie z drugiego miejsca lub drużynie, która wyrazi taką wolę.