REGULAMIN
XIX TURNIEJU NAUCZYCIELSKICH DRUŻYN MIESZANYCH
PIŁKI SIATKOWEJ im. BARBARY PLISZKI

Turniej rozgrywany jest dla uczczenia pamięci zmarłej inicjatorki tych rozgrywek, koleżanki Barbary Pliszki, nauczycielki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie.
 1. Celem tych rozgrywek jest:
   a) integracja pracowników oświaty
   b) popularyzacja gry w piłkę siatkową
   c) promowanie aktywnego wypoczynku w czasie wolnym
 2. W rozgrywkach biorą udział drużyny mieszane złożone z nauczycieli oraz innych pracowników szkoły bądź innych placówek oświatowych. W składzie tych drużyn mogą się znajdować również emerytowani nauczyciele z danej szkoły/placówki.
 3. W celu wyrównania szans oraz podniesienia poziomu sportowego rozgrywek dopuszcza się możliwość włączenia do drużyny zawodników(pracowników oświaty), którzy nie są pracownikikami danej szkoły/placówki.
 4. Każdy zawodnik bez względu na etap rozgrywek może być członkiem tylko jednego zespołu w danej edycji turnieju.
 5. O przyjęciu zgłoszenia drużyny do turnieju, które wpłynęło po ustalonym terminie decyduje Organizator.
 6. Organizator turnieju:
   a) czuwa nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek
   b) rozstrzyga sprawy sporne i protesty
 7. Decyzje Organizatora dotyczące spraw spornych i protestów są ostateczne.
 8. Obsadę sędziowską spotkań eliminacyjnych zapewnia gospodarz meczu.
 9. Zespół może przystąpić do rozegrania spotkania, jeśli na boisku znajduje się co najmniej pięciu jego zawodników i może je ukończyć minimum w czteroosobowym składzie.
 10. Podczas gry w każdym spotkaniu na boisku muszą znajdować się co najmniej dwie kobiety.
 11. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w piłkę siatkową. Wyjątkami od tej zasady są tylko szczegółowe regulacje ujęte w niniejszym regulaminie.
 12. W rozgrywkach nie stosuje się przepisu o „libero”.
 13. W meczu obowiązuje limit sześciu zmian za wyjątkiem przepisu mówiącego o tym, że wchodzący zawodnik może tylko jeden raz w secie zastąpić zawodnika, którego zmienia.
 14. W każdym ze spotkań siatka zawieszona jest na wysokości zawartej w przedziale od 235 cm do 240 cm. Pomiaru wysokości dokonuje się po obu stronach siatki w miejscu, gdzie mocuje się antenki.
 15. Spotkania eliminacyjne rozgrywa się do trzech wygranych setów. Piąty set meczu(tie-break) rozgrywany jest zgodnie z zasadami gry w piłkę siatkową.
 16. W eliminacjach obowiązują następujące zasady przyznawania punktów za rozegrane mecze:
   a) drużyna wygrywająca spotkanie 3:0 lub 3:1 otrzymuje 3 punkty, natomiast drużyna przegrywająca mecz 0:3 lub 1:3 nie zdobywa punktów
   b) drużyna wygrywająca mecz 3:2 otrzymuje 2 punkty, a drużyna, która poniosła porażkę 2:3, uzyskuje 1 punkt
 17. Klasyfikację końcową eliminacji ustala się biorąc pod uwagę kolejno:
   a) zdobyte punkty
   b) lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do setów straconych
   c) lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych
   d) wynik bezpośredniego spotkania
 18. W przypadku identycznej liczby zdobytych punktów, identycznego stosunku setów i małych punktów pomiędzy dwiema drużynami, decyduje wynik bezpośredniego spotkania.
 19. Datę, godzinę i miejsce meczu eliminacyjnego, w granicach przewidzianych na daną rundę spotkań ustala gospodarz w porozumieniu z drużyną przeciwnika.
 20. Rezultat spotkania przekazuje Organizatorowi gospodarz pojedynku w możliwie krótkim terminie.
 21. Szkoła może wystawić do turnieju dwie odrębne, niezależne drużyny, spełniające podstawowe kryteria.

 22. Zawodnik, który w trakcie trwania turnieju z różnych przyczyn przestaje być pracownikiem oświaty może dokończyć rozgrywki w danym roku szkolnym.
 23. Zawodnik, który w trakcie trwania turnieju zostaje pracownikiem oświaty w danej szkole może dołączyć do drużyny grającej w turnieju i zostać dopisany do listy zawodników.
 24. Praktykant, który odbywa praktyki w danej szkole nie może być uczestnikiem turnieju.
 25. W meczach finałowych zostaną wybrani: najlepszy zawodnik i zawodniczka. Gospodarz spotkania wybiera najlepszego zawodnika i zawodniczkę spośród 2 drużyn grających i przekazuje kandydatury Organizatorowi wraz z wynikiem meczu. W fazie play-off najlepszych zawodników wybierają sędziowie i Organizator. W przypadku jednakowej ilości punktów na najlepszego zawodnika i zawodniczkę (w dniu finałów) ostateczną decyzję o wyborze kandydatów podejmuje Organizator.
 26. Osoby pracujące w więcej niż jednej placówce, w turnieju mogą reprezentować jedną szkołę.
 27. W fazie play-off i w meczach o poszczególne miejsca gra się do 3 wygranych setów .
 28. W przypadku wygrania turnieju przez organizatora przeprowadzenie kolejnej edycji przyznaje się drużynie z drugiego miejsca lub drużynie która wyrazi taką wolę.